Pokyny pro žadatele

Písemná žádost musí obsahovat:

Jednotlivci:

  • konkrétní žádost (předmět a zdůvodnění žádosti, popis současné rodinné situace, popis sociální a finanční situace)
  • aktualizované čestné prohlášení o výši příjmů (ke stažení na našich stránkách)
  • podrobný rozpočet nákladů na předmět žádosti se sdělením výše úhrady zdravotní pojišťovny (pokud přispívá) - u kompenzačních/rehabilitačních pomůcek uveďte prosím v rozpočtu zvlášť základní cenu pomůcky a cenu příslušenství
  • popřípadě vyjádření úřadu práce o příspěvku (kladné i záporné)
  • fotokopie občanského průkazu
  • fotokopie průkazu ZTP/P; ZTP
  • aktuální lékařská zpráva, doporučení lékaře k pořízení pomůcky (u elektrických vozíků doporučení o způsobilosti ovládat pomůcku) či doporučení jiného subjektu (stacionář, speciální pedagogické centrum...)

Organizace:

  • konkrétní žádost s rozpočtem, doba fungování, popis činnosti, počet klientů, způsob financování (doplnit stanovami a dokladem o registraci či jiným dokladem o vzniku organizace).

Žádosti o dárcovství zasílejte na email .

Poznámka: Nadační fond Lumius nebude v roce 2018 poskytovat žádné finanční příspěvky a z toho důvodu nebudou přijímány žádosti o poskytnutí příspěvku.

Nadace Lumius > Pokyny pro žadatele

Důležité:

Finanční příspěvky neposkytujeme na krytí režijních nákladů organizací a na krytí stavebních nákladů, pokud nemají charakter bezbariérových úprav, dále na osobní automobily pro jednotlivce (přispíváme pouze na jejich speciální úpravy).


Finanční příspěvky neposkytujeme zpětně, ale proti fakturám, které do výše daru uhradí naše nadace.


Peníze nepřevádíme na účty organizací ani jednotlivců.